RM-SYSTÉM»Burza a služby»Obchodní systém»Stanovení aukční ceny

Stanovení aukční ceny

Párování obchodů na burze RM-SYSTÉM vychází ze systémů běžných ve světě. Při výpočtu ceny obchodu je používán algoritmus, který hledá takovou aukční cenu, při které by bylo možné podle priorit uspokojování pokynů převést maximální počet kusů mezi prodávajícími a kupujícími (cena maximalizující objem).

Priority uspokojování pokynů

1. cenová dispozice

U kupního pokynu má vyšší prioritu ten, který má vyšší limitní cenu (zadaná cena obchodu). Pokyn má stejnou prioritu, ať je uvedená cena nad horní hranicí přípustného cenového pásma (PCP), nebo je jí rovna. Pokyny bez limitní ceny jsou řazeny podle priorit, jako by měly vyplněnu cenu rovnou horní hranici PCP. Nejvyšší prioritu podle tohoto kritéria mají pokyny s cenou rovnou horní hranici PCP nebo vyšší. Obdobně u prodejních pokynů mají nejvyšší prioritu pokyny s limitní cenou rovnou nebo nižší než je dolní hranice PCP.

2. objemová dispozice

Pokyn s dispozicí "Všechno nebo nic" (VNN) má nižší prioritu než pokyn, který takovou dispozici nemá.

3. okamžik podání pokynu

Dříve podaný pokyn má vyšší prioritu.

4. výsledek losu

V případě existence dvou nebo více pokynů se stejnými (výše uvedenými) prioritami, určí systém jejich pořadí sám na základě losu prováděného formou generování náhodných čísel.

Příklad A:

Koupě (poptávka) 1 000 ks akcií ČEZ se zadanou limitní cenou 800 Kč (maximální akceptovatelná cena). Přípustné cenové pásmo: 596,40 Kč až 993,80 Kč.

Obrázel situace na trhu, zobrazováno pouze pět nejlepších nabídek / poptávek:

priklad

Řešení A:

Poptávka po celkovém množství 1000 ks se bude postupně párovat s pokyny nejlepší nabídky. Tzn. prvním obchodem obchodník vykoupí 550 ks za 795 Kč, dalším 132 ks (132 = 682 - 550, nabídka a poptávka jsou zobrazovány kumulativně) za 798,90 Kč. Třetím obchodem by bylo vykoupeno z nabídky 318 ks akcií za cenu 799 Kč.

Příklad B:

Prodej (nabídka) 4 000 ks akcií NWR bez uvedené limitní ceny. Přípustné cenové pásmo: 55,80 Kč až 93,00 Kč.

Obrázek situace na trhu, zobrazováno pouze pět nejlepších nabídek / poptávek:

priklad

Řešení B:

Protože na trh prodejce odeslal pokyn bez uvedení limitní ceny (požadované ceny obchodu), je jako minimální prodejní cena vygenerována cena dolní hranice přípustného cenového pásma vypsaného pro příslušný den. V tomto případě 55,80 Kč. Prodejní pokyn se následně chová stejně jako s uvedenou limitní cenou a bude se postupně párovat s pokyny nejlepší poptávky. Tzn. prvním obchodem prodá 100 ks za 72,20 Kč, dalším 2 946 ks (2946 = 3 046 - 100) za 72,10 Kč. Posledním prodá za 72 Kč 954 ks.

V případě, že by pokyn bez uvedené limitní ceny obchodu okamžitě nenašel odpovídající nabídku nebo poptávku, zrušil by se.

Více informací naleznete v Technických podmínkách provozu.