RM-SYSTÉM»Události»Prabos plus a.s. - 2021 Rozhodování per rollam

Prabos plus a.s. - 2021 Rozhodování per rollam

02.05.2022 11:25

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

pro rozhodování valné hromady společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín,
IČO: 262 72 857, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864
(„společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti.
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 15 dnů, běžící ode dne doručení akcionáři, tj. ode dne zveřejnění v obchodním věstníku dne 27. dubna 2022 a končí 12. května 2022.

1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021
1.1. NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021,která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).
1.1.1. Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat
za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o
obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je
součástí Výroční zprávy za rok 2021 a je k dispozici akcionářům na Internetových
stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a
pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o
výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou,
která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.
1.1.2. V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 v rámci
rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se
standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním
účetních závěrek.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy