RM-SYSTÉM»Události»AKRO - Informace pro podílníky C.S.Fondů o dalším postupu ve sporu s Českou republikou

AKRO - Informace pro podílníky C.S.Fondů o dalším postupu ve sporu s Českou republikou

25.02.2015 13:35

AKRO investiční společnost, a.s. tímto předkládá podílníkům bývalých CS fondů základní informace o svém postupu ve věci náhrady škody vůči České republice po přijetí částky 2.080.447.226,12 Kč od České republiky.
Dne 12.12.2012 Česká republika uhradila ve prospěch bývalých CS fondů částku ve výši 2.080.447.226,12 Kč na náhradu škody, a to dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 35Co 34/2012-761 ze dne 27.9.2012. Tento rozsudek však byl zrušen rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR č. j.: 30 Cdo 493/2013-863 ze dne 25. 6. 2014.
Česká republika podala dne 12. 12. 2014 žalobu o vrácení částky 2.080.447.226,- Kč, která je vedena u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8C 445/2014. Důvodem podané žaloby je tvrzení České republiky, že částku ve výši 2.080.447.226,12 Kč hradila bez právního důvodu, když byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 35Co 34/2012-761 ze dne 27.9.2012.
AKRO investiční společnost, a.s. odmítla požadavek České republiky na vydání bezdůvodného obohacení jako neopodstatněný, neboť Česká republika svým plněním ve výši 2.080.447.226,12 Kč hradila existující hmotněprávní závazek k náhradě škody způsobené bývalým CS fondům nesprávným úředním postupem státních orgánů. Provedenou úhradou České republiky došlo k zániku jejího závazku k náhradě škody dle § 559 odst. 1 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V soudním řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8C 445/2014 bude AKRO investiční společnost, a.s. uplatňovat právo bývalých CS fondů na přijetí předmětné částky jako náhrady škody.
V řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8C 445/2014 bude rozhodnuta otázka, zda bývalé CS fondy měly nárok na náhradu škody vůči České republice a zda jsou tedy povinny k vydání bezdůvodného obohacení. V případě, že by soud rozhodl, že bývalé CS fondy neměly nárok na náhradu škody vůči České republice, budou bývalé CS fondy povinny zaplatit České republice částku ve výši 2.080.447.226,12 Kč a případně spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05% p.a. z částky 2.087.171.231,12 Kč za období od 30.8.2014 do zaplacení (uplatňování úroků z prodlení ze strany České republiky v této věci považuje AKRO investiční společnost, a.s. za jednání odporující dobrým mravům a v soudním řízení proto mimo jiné namítá, že požadavek České republiky na úroky z prodlení nemůže požívat právní ochrany dle § 8 obč.zák.).
Délku soudního řízení o vydání bezdůvodného obohacení nelze nyní odhadnout, neboť rychlost řízení bude záviset na postupu soudu a na přístupu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který v předmětném řízení zastupuje Českou republiku. Pro toto řízení však lze využít výsledků předchozího řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2 a u Městského soudu v Praze, ve kterých byla řešena podstatná část sporných otázek nároku bývalých CS fondů na náhradu škody, což by mohlo vést ke zrychlení průběhu tohoto řízení.
S ohledem na žalobu České republiky na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 2.080.447.226,12 Kč s příslušenstvím byla v majetku bývalých CS fondů vytvořena rezerva ke krytí případné povinnosti vydat České republice bezdůvodné obohacení (za předpokladu úspěchu České republiky v řízení u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8C 445/2014). Tato rezerva byla vytvořena pro každý podílový fond ve výši na něj připadajícího plnění, přičemž tato rezerva bude průběžně navyšována o výnosy dosažené obhospodařováním majetku odpovídajícího vytvořené rezervě. Podmínky vytvoření rezervy a jejího obhospodařování jsou stanoveny v aktuálním znění statutů podílových fondů. AKRO investiční společnost, a.s. upozorňuje, že v důsledku vytvoření rezervy se plnění od České republiky zahrnuté do této rezervy nepromítne do aktuální hodnoty podílových listů bývalých CS fondů. Ke zrušení rezervy a k promítnutí tohoto plnění do aktuální hodnoty podílových listů dojde po vyřešení sporné otázky oprávněnosti či neoprávněnosti požadavku České republiky na vydání bezdůvodného obohacení (podrobnosti stanoví statuty podílových fondů).
Představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s. umožňuje podílníkům bývalých CS fondů nahlížet do příslušných podání jak České republiky, tak i podání AKRO investiční společnosti, a.s., jimiž je oběma stranami argumentováno v soudních sporech. Představenstvo tímto sděluje podílníkům, že při podpisu dohody o mlčenlivosti bude podílníkům umožněno také pořízení kopií zpřístupněných dokladů, a to na náklady podílníka. Za pořízení kopií bude podílník povinen uhradit AKRO investiční společnosti, a.s. náhradu nákladů ve výši 15,- Kč za každou 1 stranu pořízených fotokopií. Podílníci, kteří mají zájem na zpřístupnění podkladů nebo budou požadovat další informace, se mohou se svými požadavky obracet na AKRO investiční společnost, a.s. kdykoli v úředních hodinách na kontaktních údajích společnosti.

Informace na webu AKRO


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy